Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017, nhằm thiết thực chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5. Liên đội đã tham mưu ...