1. Kết quả tháng 4 2. Triển khai các công văn 3. Kế hoạch hoạt động tháng 5